MATEMÀTIQUES

Màquina de calcular!

POTÈNCIES I ARRELS

1. Potència d'un nombre 


2. Potències de 10

La distància que hi ha des del planeta Venus fins al Sol és d'uns
100.000.000 km. Fixa't com s'expressa de forma abreujada el nombre 100.000.000 utilitzant potències de base 10:3. Descomposició polinòmica d'un nombre

Podem utilitzar les potències de 10 per escriure la descomposició
d'un nombre. Fixa't com descomposam el nombre 62.157:

 4. Arrel quadrada


Practica concepte potència
Practica concepte potència (I)
Potències base 10
Potències base 10 (I)
Potències base 10 (II)
Arrel quadrada
Arrel quadrada (I)
Potències i arrels
Potències i arrels (I)
Arrel quadrada

OPERACIONS COMBINADES

Una altra manera de veure les operacions combinades...

Operacions combinades
Operacions combinades (I)
Tria el signe correcte
Posa't a prova
Posa't a prova (I)

OPERACIONS AMB FRACCIONS
 
Operacions amb fraccions
Practica amb fraccions (suma, resta,...)

FRACCIONS

Fraccions
Practica amb fraccions
Practica amb fraccions (I)
Practica amb fraccions (II)


ENTERS I COORDENADES

Ara que ens estam fixant en les precipitacions i les temperatures d'Esporles, t'imagines viure a un lloc en el que les temperatures fossin quasi sempre negatives? Quin fred!

Idò sí. Hi ha llocs al món amb aquestes característiques habitats per cultures diferents a les nostres, com els inuit, que quan van a caçar, encara utilitzen iglús d'habitatge...


Temperatures mínimes a Nuuk (Grenlàndia) 

A veure si ets capaç de fer una gràfica com la d'abans... (utilitza el drive) 

1. Nombres enters

Per indicar que una temperatura és més baixa que 0°C, es fa servir un nombre natural amb el signe menys (–) al davant: la temperatura mínima del mes de març a Nuuk són - 25°C.2. Enters i recta numèrica


3. Comparació de nombres enters


4. Suma de nombres enters


L'operació, de forma directa seria així:

5. Resta de nombres entersLes operacions, de forma directa serien així:


6. Coordenades cartesianes

Un sistema de coordenades cartesianes està format per dues rectes graduades perpendiculars que es tallen al 0. Aquestes dues rectes, que s'anomenen eixos, divideixen el pla en quatre regions anomenades quadrants.


El primer, correspon a l'eix horitzontal i el segon, a l'eix vertical. Així, les coordenades cartesianes del punt A són:

Fixa't que, segons el quadrant on es troben els punts, les seves coordenades són nombres negatius:


Aplicacions:  sistemes de geoposicionament (GPS).


 Geoposicionament alzines sisè:
Introducció enters 
Practica amb els enters 
Problemes amb enters 
Problemes amb enters (I) 

MÚLTIPLES I DIVISORS: Ja saps com feim el joc dels múltiples i divisors... Anem a veure com trobar-los:


1. Múltiples d'un nombre


Recorda com ho expressen els matemàtics (conjunt de números infinit)...2. Divisors d'un nombre3. Relació entre múltiples i divisors4. Criteris de divisibilitat

5. Tots els divisors d'un nombre


 Recorda com ho expressen els matemàtics (conjunt de números finit)...


6. Nombres primers i nombres composts

El sedàs d'Eratòstones7. Mínim comú múltiple (m.c.m) de dos nombres8. Màxim comú divisor (m.c.d) de dos nombres
Múltiples d'un número
Practica múltiples i divisors

PROPORCIONALITAT:

1. Magnituds proporcionals
Imagina't acudir a un espectacle que et fa ganes amb els teus amics el dia del teu aniversari...T'interessa saber dues coses: PREU i Nºd'AMICS.

A aquestes coses que t'interessa saber, els matemàtics les anomenen magnituds.


2. Reducció a la unitatPractica proporcionalitat

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): MassaSISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Capacitat


Practica mesures

TEMA 15
Estadística i probabilitat

Medició d'alzines germinades a classe. Aquí teniu les dades que ha recollit n'Inés (5èA) quan ha tengut les alzinwes en custòdia. Observau-ho per respondre les preguntes que vos faran a classe.TEMA 14

Els cossos geomètrics són figures de tres dimensions.
Els poliedres són cossos geomètrics, les cares dels quals són polígons.
Els cossos rodons són cossos geomètrics amb alguna superfície corba.


Els cossos geomètrics

TEMA 13
Eixos de simetria
Translació de figures
Superfícies

TEMA 12

Àrees/circumferència
Geometria plana

TEMA 11

Sistema sexagesimal
Transformació d'unitats de temps
Complexa/incomplexa
Incomplexa/complexa
Practica

TEMA 10

Per començar... 
Angles
Rectes, angles, girs, bisectrius, mediatrius...
Extra: Practica estrella de sis puntes
TEMES 8 i 9

Longitud
Practica el canvi d'unitats
Entrena't 
Longitud i superfície (apartats 9, 13 i 19)
Longitud i superfície
Tot mesures


TEMA 7

Suma de decimals
Resta de decimals
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000 (I)
Multiplicació decimals
Divisions decimals
Totes les operacions


Recorda:divisions decimals a dividend

Recorda:divisions decimals a divisorRecorda:divisions decimals a dividend i divisor TEMA 6

Decimals: escriptura i representació
Decimals: maneres d'expressar-los
Decimals: ordre i comparació
Decimals: problemes
Percentatges
Un poc de tot

TEMA 4 i 5

Fraccionador
Vídeo fraccions
Practica a casa
Practica a casa (I)


TEMA 3

 Múltiples d'un número
 Múltiples i divisors

TEMA 2

Repàs divisions I
Dividir per dues xifres
Dividir per tres xifres
Practica les operacions bàsique
Practica les operacions bàsiques. Caixa de restaurant
Potències!
Operacions combinades

TEMA 1
Practica les operacions bàsique
Practica les operacions bàsiques. Caixa de restaurant
Arrodoniment
Números romans I
Números romans II